Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνιστούμε στους ταξιδιώτες - πελάτες μας να διαβάσουν προσεκτικά τα πιο κάτω:

(Σύμφωνα με   Π Δ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.).
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας πριν την εγγραφή σας.
Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:


1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεν είναι παρά ένας μεσολαβητής ανάμεσα στους εκδρομείς και στους μεταφορείς. τα ξενοδοχεία, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Για το λόγο αυτό το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από τρίτους που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος, καθώς επίσης και για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες, κλοπές, φθορές αποσκευών και αντικειμένων ή πιθανές καθυστερήσεις στη διάρκεια της εκδρομής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Φυσικά. τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου μας, έχουν σαν αποτέλεσμα να καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανωμαλιών. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Οι κανόνες που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες των Αεροπορικών Εταιριών, ορίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδρομέας ταξιδιώτης έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων. όπως διαβατήρια, θεωρήσεις, πιστοποιητικά. Βέβαια το γραφείο μας ευχαρίστως προσφέρει τη βοήθεια του στην έκδοση αυτών των εγγράφων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες ή υπαιτιότητα για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία στην εξασφάλιση τους. Επίσης ο κάθε εκδρομέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης συναλλάγματος, καθώς και για γούνες, τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές και συναφή αντικείμενα, Είναι επίσης υπεύθυνοι να φτάσουν έγκαιρα στα σημεία προσέλευσης και συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος. όπως εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει. ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει. με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση. χωρίς να δικαιούται αποζημίωση.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το γραφείο μας καταβάλλει φυσικά κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων. Όμως. απρόβλεπτες καταστάσεις ή γεγονότα είναι δυνατό να επιβάλουν τη διαφοροποίηση του προγράμματος, πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Και πιο συγκεκριμένα:

Α) Πριν την αναχώρηση:

Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα ή και να διαμορφώσει την τιμή του σε κάποια στιγμή. Σ' αυτή την περίπτωση, ο εκδρομέας μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου μέχρι ποσοστού 107. στην τιμή πώλησης, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς να κρατηθούν τα ακυρωτικά. Επίσης το γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή για λόγους ασφαλείας, σκοπιμότητας ή μη συμπληρώσεως του απαραίτητου αριθμού συμμετοχών. χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης μεγαλύτερη από την επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει, Τυχόν αλλαγή της ώρας πτήσεως από την αεροπορική εταιρία από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο οδικής εκδρομής δε θεωρείται αλλαγή προγράμματος.

Β) Διάρκεια εκδρομής:

Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να κάνει ελαφρές τροποποιήσεις, αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανώτερη βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες. τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, κλείσιμο αεροδρομίων και οδικών οδών. ακυρώσεις δρομολογίων), όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφόσον είναι φανερό ότι αδύνατη η πρόβλεψη τους. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές).

Γ) Κρατήσεις θέσεων:

Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή πρέπει να καταβάλλεται το 207. της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση σε οδική εκδρομή και 307ο σε αεροπορική. Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπόλοιπου γίνεται 5 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής.

Δ) Αλλαγές θέσεων:

Για τους εκδρομείς που ταξιδεύουν με πούλμαν, η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική, Η καρτέλα αλλαγών θέσεων δίνεται στην αναχώρηση.

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση θέσης σε εκδρομή είναι δυνατόν να γίνει από μέρους των εκδρομέων. Αλλά το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους συνεργάτες του στη διοργάνωση των εκδρομών (ξενοδοχείο, γραφείο ταξιδιών, αεροπορικές εταιρίες), τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση ακυρώσεων βάσει των συμφωνιών που έγιναν. Για το λόγο αυτό ακύρωση εκδρομής η οποία θα ζητηθεί 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, γίνεται δεκτή χωρίς καμία επιβάρυνση παρά μόνο πληρώνοντας για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα 30 ευρω Ακύρωση σε χρόνο μικρότερο από 10 ημέρες και μέχρι 5 ημέρες πριν την αναχώρηση επιβαρύνεται με παρακράτηση 30% πάνω σε όλο το ποσό των εξόδων συμμετοχής, Σε χρόνο από 5 ημέρες και μέχρι την ώρα της αναχώρησης, δε γίνεται δεκτή για οποιονδήποτε λόγο. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα αναχώρησης, να τον ζητήσει με κάθε νόμιμο μέσο «λόγω αναπόδεικτου ζημίας της επιχείρησης». Επίσης το γραφείο μας έχει όλο το δικαίωμα να ματαιώσει την εκδρομή, τη στιγμή που θα υπάρξουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Στις παραπάνω περιπτώσεις. δε γίνεται αποδεκτή καμία απαίτηση χρημάτων, εκτός από την επιστροφή αυτών που κατέβαλε ο εκδρομέας.Εταιρία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες.

 

6. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Βάσει ισχυόντων ειδικών ναύλων και ισοτιμιών 45 ημερών πριν από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

7. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Οι εκδρομείς που μένουν εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα εκδρομής με αποστολή τηλεφωνικού εμβάσματος και με ταυτόχρονη ενημέρωση του γραφείου μας. σχετικά με το ποσό και την εκδρομή που αφορά (αποστολή τβχ).

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Οι εκδρομείς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό πηγαίνουν στην τράπεζα ή σε ανταλλακτήριο      συναλλάγματος με το διαβατήριο τους και αγοράζουν το συνάλλαγμα τους, που αντιστοιχεί με 2.500 περίπου δολάρια για όλες τις χώρες. Καθένας μπορεί ακόμη, να έχει 60€ σε χαρτονομίσματα.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Η Εταιρία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από τους προμηθευτές της.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάθε δραστική αλλαγή στους παράγοντες κόστους (αύξηση ναύλων ή τιμής ξένων συναλλαγμάτων, αδυναμία συγκεντρώσεως του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού συμμετοχής και επομένως η μετάταξη σε ακριβότερο κόστος υπηρεσιών και ναύλου), θα επιφέρει ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, η οποία θα ανακοινωθεί από το γραφείο μας στους εκδρομείς.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α. Ξενοδοχεία - Δωμάτια
Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων:
2* = Τουριστική,
3* = Β΄ κατηγορία,
4* = Α΄ κατηγορία,
5* = Πολυτελείας.


Μερικά ξενοδοχεία (στη Γαλλία κυρίως) για λόγους φορολογικούς έχουν μειώσει τεχνητά την κατηγορία τους. Επίσης καινούργια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία και παράγοντας αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα δωμάτια δίδονται προς στους ταξιδιώτες μετά τις 13:00. Οι ταξιδιώτες πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι τις 12:00. Τα τρίκλινα συνήθως δεν είναι άνετα και μπορεί το έξτρα κρεβάτι να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια-πακέτα δεν δίδονται διακεκριμένα δωμάτια λόγω των ειδικών τιμών.

β. Συνεργασία με άλλους οργανωτές
Στα ταξίδια με πούλμαν και σε μερικά αεροπορικά, για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες που συμμετέχουν δύο ή περισσότερα Γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η συνεργασία αυτή αναφέρεται και η Εταιρεία μας εξαντλεί κάθε προσπάθεια ώστε η τιμή και η ποιότητα ν' ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

γ. Πρακτικές συστάσεις
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρηση σας. Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας και την ώρα της. Μην ξεχάσετε το διαβατήριο σας. Τακτοποιείστε από την προηγουμένη τα extras του δωματίου/καμπίνας σας για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιο σας.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή των εκδρομέων σε οποιανδήποτε εκδρομή του προγράμματος του γραφείου μας. σημαίνει την αυτόματη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων.

13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις η προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τον ταξιδιώτη .η παράλειψη ειδοποίησης  και η διατύπωση παραπόνων δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία .τυχόν παράπονα που έχουν διαμορφωθεί πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως μέσα σε μια εβδομάδα από την επιστροφή .η υποβολή παραπόνων πέρα από το προαναφερόμενο χρονικό όριο δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία .
Σε ανεπίλυτη διαφωνία αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και το ελληνικό τουριστικό δίκαιο.

14. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Εταιρία και ο Ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ! ! !